Soru 5) A.) Üç Eksenli Basınç Deneyi Ile Kesme Kut ...

Sosyalizme Çağrı (Marksizm Hakkında) – Gustav Landauer – 12

Sosyalizme Çağrı (Marksizm Hakkında) – Gustav Landauer – 12

https://preview.redd.it/bwzck3g5uuh51.png?width=854&format=png&auto=webp&s=1fafe6187a0c586b939eb4c4a049739b01cd5096

Marksizm

7.1

İçinde bulunduğumuz zaman Proudhon’un 1848’de tarif ettiğinden farklı bir hal almıştır. Mülksüzleştirme her bakımdan artmıştır. Sosyalizmden altmış yıl öncesine göre daha uzağız.
Altmış yıl önce Proudhon, bir devrim anında, bütünü yeniden şekillendirme arzusu anında halkına o an için ne yapılması gerektiğini söyleyebilirdi.
Bugün halk ayaklansa bile, o zaman çok önemli olan bir husus artık tek başına belirleyici olmaz. Ayrıca iki bakımdan tam bir halk artık yoktur: adına proleterya denilenler kendiliğinden bir halkın cisimleşmiş hali hiçbir zaman olamayacaktır, öte yandan uluslar, üretim ve ticarette birbirlerine o kadar bağımlıdırlar ki tek bir halk artık halk değildir. Fakat insanoğlu birlikten uzaktır ve yeni küçük birimler, topluluklar ve halklar tekrar vücut bulana kadar da birlik olamayacaktır.
Proudhon, özellikle ruhsal ve psikolojik yaşamın yükselme anında ve de her devrime eşlik eden bireylerin orjinalliği ve kararlığı anında ve dönemin Fransa’ya has koşullarında (ki önemli bir parasal ve iştirak kapitalizmi ülkesi olmasına rağmen halen daha büyük sanayi kapitalistlerinin ve büyük toprak sahiplerinin ülkesi değildi) tamamen haklıydı. Faiz ile zenginleşmenin devri daimini ve ortadan kaldırılmasını her reformun köşetaşı ve en hızlı, adamakıllı ve acısız bir başlangıç yapılabilecek nokta olduğunu dikkate almakta haklıydı.
Gerçekten de haksız zenginleşmenin, sömürünün, kendileri için değil de başkaları için çalışan insanların ortaya çıktığı koşullarımızın üç noktası bulunmaktadır. Tıpkı fizik, kimya ya da astronomideki hareketlerde olduğu gibi toplumsal süreçlerin hareketinin her noktasında önemli olan işte bu tür bir sabit kaynak ve daimi sebeptir. Özgün bir sebebi her hangi bir geçmişte ya da ilkel koşulda soruşturmak her zaman yanlış ve verimsizdir: Hiçbir şey sadece bir kez meydana gelmez, her şey daimi bir oluş içerisindedir ve hiçbir orijinal şey yoktur, sadece sabit hareketler ve sabit ilişkiler vardır.
Ekonomik köleliğin üç ana özelliği aşağıdadır:
Birincisi, toprağın özel mülkiyetidir. Bu, mülksüzleştirilmiş, yaşamak isteyen şahsın, kendisini toprağı sürme ve dolaylı ya da dolaysız toprağın ürünlerini kullanma olanağından yoksun bırakan kişiye karşı izin isteyici, bağımlı bir tavır sergilemesi ile sonuçlanır. Toprağın özel mülkiyetinden ve onun doğal sonucu olan mülkiyetsizlikten kölelik, itaat, haraç, faiz, proletarya çıkar.
her tür para hırsızlığı diğer herhangi bir malın hırsızlığı kadar cereyan edebilir ve ayrıca hırsızlık bir tür iştir, aslında çok yorucudur ve genelde oldukça kârsız ve iyi bir toplumda pek de zevkli bir iş değildir. Buradaki amaç daha ziyade modern paranın zararlılığının sadece faiz-getiren değerinde değil tükenemezliğinde ve devamlılığında ve tüketimdeki yok olmama halinde yattığına işaret etmektir. Paranın salt bir iş-fişi haline dönüşmesi ve artık bir emtia olmaması halinde zararsızlaştırılabileceği fikri tamamen yanlıştır
İkincisi, her ihtiyaca süre tahdidi olmaksızın ve değiştirilmeksizin hizmet eden bir takas aracı ile takas ekonomisinde malların dolaşımıdır. Altın bir taş, yüzyıllar boyunca değişmeden durmasına rağmen sadece ona sahip olmayı kıymetli gören, mücevher ya da gösteriş ihtiyacını tatmin etmek adına ona sahip olmak için emeğinin ürünlerinden vazgeçmeye istekli olan kişi açısından bir değere sahiptir. Malların çoğu atıl kalarak ya da kullanılarak maddi değerini de kaybeder ve tüketimde hızlıca yok edilir. Bu mallar takas amacıyla, karşılığında aynı amaçla üretilmiş eşyanın kullanımını elde etmek için üretilir. Para çok önemli bir istisnadır, zira takas edildiği halde gerçekte kullanılmaz. Para teorisyenleri tarafından bunun aksini söyleyen açıklamalar aksine kötü bir vicdanı yansıtır. Buna göre bir ürünün eşit değere sahip bir ürünle takas edilmesinin beklendiği adil bir takas ekonomisinde paramıza mütekabil bir dolaşım aracı gerekecektir ve muhtemelen buna “para” denecektir. Ancak bu, paramızın belirleyici niteliğine – mutlak değere sahip olma ve de başkalarının aleyhine onu kazanmayan kişilere hizmet etme niteliğine – sahip olmayacaktır. Burada konu dışında tutulacak olan, hırsızlık ihtimali değildir; her tür para hırsızlığı diğer herhangi bir malın hırsızlığı kadar cereyan edebilir ve ayrıca hırsızlık bir tür iştir, aslında çok yorucudur ve genelde oldukça kârsız ve iyi bir toplumda pek de zevkli bir iş değildir. Buradaki amaç daha ziyade modern paranın zararlılığının sadece faiz-getiren değerinde değil tükenemezliğinde ve devamlılığında ve tüketimdeki yok olmama halinde yattığına işaret etmektir. Paranın salt bir iş-fişi haline dönüşmesi ve artık bir emtia olmaması halinde zararsızlaştırılabileceği fikri tamamen yanlıştır ve serbest ticaretin bürokratik otoriteyle ikame edileceği ve kimin ne kadar çalışmak ve tüketmek zorunda olduğunun belirlendiği devlet köleliğinde bir anlam taşır. Fakat aksine serbest takas ekonomisinde para diğer tüm emtialar gibi olmalıdır ki bugün esasen emtiadan farklıdır ve hala genel bir takas aracı olarak durmaktadır: diğer tüm emtialar gibi çifte takas ve tüketim niteliği taşımaktadır. Adil bir takas toplumunda bile takas aracı tüketilemezse ve zamanla değerini kaybetmezse zararlı büyük miktar sahipliğini ve dolayısıyla yan hakları elde etme ihtimali düşünülmeden reddedilemez. Gerçi bilinen tarihte, büyük toprak sahipliği ve sonuç olarak tüm sömürü biçimlerinde veraset ve benzeri (aygıtlar) iktidar ve devlet koruması ile kıyaslandığında yalnızca tali bir rol oynadı. Bu bakımdan Silvio Gesell’in önerisi (yani günümüzde olduğu gibi yıllar geçtikçe değer kazanmayan, aksine başından itibaren gittikçe değer kaybeden, böylelikle kişinin bir malı karşılığında elde ettiği bir miktar paranın mümkün olan en kısa zamanda tekrar bir ürün için takas etmenin haricinde hiçbir baskılayıcı bir çıkarının olmayacağı bir para çeşidi bulmak) değerlidir. Silvio Gesell, Proudhon’dan bir şeyler öğrenmiş, onun büyüklüğünü tanımış ve onu temel alarak bağımsız bir şekilde daha ileri fikirlere ulaşmış çok az kişiden biridir. Bu yeni paranın dolaşım akışına nasıl canlı bir hareketlilik getireceğine dair, nasıl üretim ve takas aracını elde ederken hiç kimsenin tüketim harici bir çıkarının olmayacağına ilişkin tarifi, tamamen, hızlı para dolaşımının kamusal ve özel yaşamda nasıl neşe ve canlılık getirdiğini, öte yandan piyasadaki bir tıkanmanın ve daimi paranın yavaş dolaşımının da enerjimizin durmasına ve ruhumuzun durağanlaşmasına sebep olduğunu öğreten Proudhon’un ruhundan kaynaklanmaktadır. Yağma tehlikesi barındırmayan objektif bir takas aracının bulunup bulunmayacağı – bu sorunun sorulmasıyla ilgili en önemli şey sadece sorulabilmiş olmasıdır – geleceğe ait bir mesele değildir. Aksine mesele para dolaşımının diğer iki noktayı belirleyici bir şekilde etkileyen kalkış noktası olup olmadığı ya da olup olamayacağıdır. Ancak burada şunun söylenmesi gerekir: eğer tarihin belirli bir noktasında, ki 1848’de Fransa’da olan buydu, mütekabiliyet takas ekonomisine sokulduysa, bu, büyük toprak sahipliği ve artı-değerin sonunu imlemiş olmalıdır.
Ekonomik köleliğin üçüncü kilit özelliği, buna göre, artı değerdir. İlk olarak söylenmesi gereken şey şudur: eğer kişi bununla ne demek istediğini net olarak ortaya koyup bu tanımına sıkıca bağlı kalmazsa değer kavramı ile pek çok fitne çıkarılabilir. Değer ifadesi anlamında bir talep taşır; bu anlam, kişi potansiyel alıcının cevabının fiyatın söylenmesini, ardından oluştuğunu düşündüğünde netleşir. Bu bakımdan değer öncelikle keyfilikten kaçınır. Fiyatı doğru değer, gerçek değer bağlamında gördüğümüz zaman kavramı biraz daha fazla daraltırız. Değer, fiyat ne olması gerekiyorsa odur, fakat öyle değildir. Bu ilişki her malın fiyat-ilişkisinde bulunur. Bu anlamda “değer” ifadesi, bu sözcüğün kullanımına dikkat eden herkesin fark ettiği gibi, fiyatın değere eşit olduğu, ya da diğer bir deyişle tüm gerçek iş ücretlerinin toplamının malların nihai hallerinin fiyatlarının toplamına eşit olduğu ideal, ya da toplumsalı talebi içerir. Elbette bireyler olarak karşıt duran insanlar her avantajı, sadece malın değil arzu edilen ürünlerin ender bulunurluğunu, özel sebeplerle artan talebin, tüketicinin cehaletinin vs. avantajını da sömürdüğünden hakikatte söylenen fiyatın toplamı ücretlerin toplamından daha fazladır. Belirli kategorilerdeki işçiler bazı koşullar altında bu muayyen avantajların bir kısmından, daha yüksek “maaş” biçiminde yararlanırlar. Eşit derecede yorucu işte çalışan kardeşlerinin maaşları ile kıyaslandığında bu yüksek maaşla çalışan işçilerin avantajı sadece ücret olmaz. Kâr da avantajlıdır. Kompleks ekonomik yaşamın hiçbir detayı, çalışmanın ürettiği her şeyi sadece ücretiyle satın alamayacağı gerçeği ile ilgili hiçbir şeyi değiştiremez. Aksine, kârın satın alım gücü için dikkate değer bir bölüm bırakılmıştır. Yukarıda da önerildiği üzere, hâlihazırda piyasaya mal olarak girmiş üretimin ara aşamaları burada ele alınmamıştır. Çünkü kişi meseleye yakından bakacak olursa malların kapitalist bir üretici tarafından ücretlerle ya da kârla değil sermaye ile (ki bunu yakında daha detaylı göreceğiz), itibar ya da mütekabiliyet yerine sızan bir şeylerle, başka bir kapitalist üreticiden satın alındığını görür. Elbette çalışma (iş), nihayetinde bu sermaye için faizi sağlamak zorunda olandır. Fiyatlarda saklanmıştır ve hâlihazırda yukarda mülkiyetten kaynaklanan kâr şeklindeki bir başka biçim olarak adlandırılmıştır. Zira sermaye akışkan ve hareketli kılınan mülk-sahipliğinin dolaşım ve emek üzerinden elde edilen ürünlerinin biçimidir. Sermaye, görünüşte mülk sahibi olmayanlar açısından bile hala oluşum sürecinde olan bir ürün için maaşları artırma veya bir ürünün bir işleme sürecinden diğerine geçişi sırasında maaşları emeğe ödeme yahut bu ürünlerin ticaretini yapma ve bu ürünleri depoda tutma yoluyla ürünleri edinme aracıdır. Yakında sermayenin bu farklı biçimlerini ve sermayenin şey-gerçeklik, hakiki ruh gerçekliği ve sahte sermaye şeklindeki ayrımlarını ele alacağız.
Eğer birdenbire, devrimin büyük anı siz halklara denk gelirse, her biriniz, ne yapardınız? Dünyada, her ülkede, her ilde, her toplulukta, hiç kimsenin bir daha açlık çekmemesini, hiç kimsenin donmamasını, hiçbir erkek, hiçbir kadın ve hiçbir çocuğun yetersiz beslenmemesini nasıl sağlamak isterdiniz?
Bu bakımdan değer dediğimiz şey sadece toprağı iyileştirmek ve yeryüzünün ürünlerini çıkarıp işlemek için çalışma yoluyla ortaya çıkar. Fakat işçiler kendilerini kiralamaya, kendi iş kazanımlarının sonuçlarını başkalarına ticari kullanım için belli bir tazminat karşılığında teslim etmeye zorlanırlarsa ürettikleri ürünlerin değeri ile kendi kullanımları için satın aldıkları ürünlerin fiyatı arasında bir orantısızlık hâsıl olur. Burada, ister işçilerin kendilerine yapılan ödemelerde – maaşları çok düşüktür – isterse satın alımlarında – mallar çok pahalıdır – tam olarak soyuldukları nokta göz ardı edilebilir. Ana mesele, mutlak miktarları değil ilişkiyi düşünmektir – ki bu örnekte ilişki orantısızlıktır – ve kapitalistlerin tüm kârının zorlu koşulları nedeniyle işçileri kabul etmeye zorladıkları indirimden, hangi noktada olurlarsa olsunlar, işçilerin çalışmasının veriminden kaynaklandığını, diğer bir deyişle, işçilerin ücretlerinde yapılan indirimin ya da azaltılmış değerlerinin kapitalistlerin kârlarına veyahut artı değere eşit olduğunu hatırlamaktır. Burada hangi noktada kârın kapitalistlere aktığı da incelenmemiştir. Ne de bu sorunun yanlış bir şekilde sorulup sorulmadığına yakından bakan bir araştırmadır bu. Çünkü bu soru da bir kez daha karşılıklı ilişki yerine mutlak olanı koymaya kalkışmaktadır. Yalnızca kârın mülk-sahiplerine, para-kapitalistlerine, müteşebbislere, tüccarlara ve onların tüm yardımcılarına, memurlara, “aklî” (mental) işçilere ve kapitalizmde ayrıcalıklı bir pozisyonda bulunan başkalarına çeşitli oranlarda dağıtıldığına dikkat çekilmiştir. Ve ayrıca bunun inşa meselesi olduğu da vurgulanmalıdır. Gerçi bu inşaalar tümüyle gereklidir: kapitalizmde rolü olan kişilerin gelirlerinin tamamı kar değildir, onlar da iş yaparlar. Ve “işçilerin” tükettiği her şey emek ücreti değildir; onlar da, genellikle çok az oranlarda da olsa kâr ekonomisine katılırlar. Çalışmayı (işi) verimli ve verimsiz olarak ve – aynı olmasa da – üretilen malları gerekli ve lüks mallar olarak ayırmak çok ileri gitmek olur. Burada, kapitalizm içerisinde yer alan pek çok ayrıcalıklı kişinin sadece biraz iş yapmakla kalmayıp şüphesiz verimli iş de yaptığına işaret edilmelidir, tıpkı işçilerin de tam ya da kısmen verimsiz iş görmesi gibi. İkinci olarak, işçilerin tüketimine sadece gerekli olan mallar değil lüks mallar da girer. Tüm bu detaylar, ki hepsi zamanımızın gerçek yaşamı için büyük önem taşır, burada zikredilebilir. Burada mesele, işçilerin ve işçilerin sendikalarının ücret meselesi üzerindeki tek taraflı vurgusunun Marksistlerin yanlış artı değer kavramı ile ilişkili olduğunu gösterme meselesidir. Yukarıda maaş ve fiyatın nasıl birbiri ile bağlantılı olduğunu gördük; şimdi de sözde artı değerin teşebbüsten doğan mutlak bir miktar olduğu ve buradan sermayenin diğer kategorilerine aktığı [iddiasının] tümüyle yanlış olduğunu gösterdik. Artı değer, maaş ve fiyat gibi bir ilişkidir ve belli bir noktada değil, ekonomik sürecin tüm akışlarında meydana gelir. Marksizm’in teşebbüs üzerindeki, özellikle sanayi teşebbüsleri üzerindeki çok önemli odağı burada tartışılan yanılgıdan kaynaklanmaktadır. Marksistler bu konuda kapitalizmin Arşimedik noktasını keşfettiklerine inanmaktadırlar. Hakikat ise basitçe şudur: kârların cem-i cümlesi çalışmadan çıkartılır ya da diğer bir deyişle mülkün hiçbir verimliliği ve kapitalin hiçbir verimliliği yoktur, sadece çalışmanın verimliliği vardır. Bu bilgi aslında sosyalizmin bilgisinin temel bir noktasıdır ve Marksistler sırf bu bilgi yüzünden ki bu bilgiyi diğer tüm sosyalistlerle paylaşırlar, – Proudhon, Bastiat ile gerçekleştirdiği muhteşem polemiklerinde ve diğer pek çok yerde bunun klasik ifadesini ortaya koymuştur – kelimenin en geniş anlamıyla kendilerine sosyalist diyebilirler. Şunu da bilirler: mülk ve sermayenin kârlılığı, gerçekte emeğin verimliliğine karşı hırsızlık olan bir şey için sadece aldatıcı bir biçimdir. Fakat bu temel bilgiden yola çıkarak Marksistler kendi teorilerinde ve sendikacılar da kendi eylemlerinde, bu en cüretkâr yanlıştan sonuçlar çıkarmıştır. Marksistler bir davaları olduğu için, esas, mutlak bir davaları olduğu için buna inanmıştı. Onlar açısından iş, iş koşulları ve üretim süreçleri o andan itibaren her şeyi ve dolayısıyla materyalist tarih kavramlarının, gelişme yasalarının, sabit temerküz ve büyük kriz ve çöküş beklentilerinin, vs. kaba yanlışlığını açıklayan son işti. Sadece çok daha fazla araştırmaları gerekecekti – o halde işçilerin sıkıntıları nereden kaynaklanmaktaydı? – ve toprak sahipliği ve paranın süresinin dolmaması ve tüketilemezliği meselesi ile karşılaşacaklardı. Ve ardından sıra devlete ve ruha ve iniş çıkışlara gelecek ve devlet ve sermaye ve özel mülkiyeti de kapsayan koşulların kendi davranış biçimimizde mevcut olduğunu ve nihayetinde her şeyin bireylerin ilişkilerine ve bu bireylerin kurumlarla olan enerjilerine bağlı olduğunu bulacaklardı. Bu da enerjinin ve genellikle eski nesillerin bireylerinin güçsüzlüğünün katılaşmış kalıntıları zaman üzerine ağır bir yük olarak biner. Bakış açısına ve tasvire (imagery) istinaden kişi, ekonomik koşullar, siyasi ilişkiler, din, vesaireye bir bütün olarak, ya ağır üst yapı ya da bir dönemin bireyleri için yaşamın temeli adını verebilir. Fakat ekonomik ya da toplumsal “koşullar”ı bir zamanın “maddi” temeli ve ruh ve biçimlerini de sadece “ideolojik üstyapı” ya da kopyalama ve ayna-imgesi olarak ele alırsa bu görüş asla yanlış olmaktan öte bir şey olamaz. Artı değer bilgisi olarak bu tür bir önem verişin, yani özel mülkiyetin ve para-kapitalin emeğin yağmacısı olarak teşhirinin bu denli yıkıcı oluşu artı değerin “kaynaklandığı” yeri keşfettiklerine dair duyulan yanlış inançtı. Artı değer dolaşımda bulunur; artı değer bir malın satın alınımında, bir işçinin az ya da çok tüketimdeki ödemesin kadar meydana gelmektedir. Yine de bir başka şekilde ifade edilerek – sadece imgelerle konuşabileceğimiz için hakikat, çeşitli bakış açılarına göre tarif yapma girişimleri ile çevrelenmelidir ve bu yaklaşımdan daha çok yararlanmamız gerekmektedir; daha karmaşık ve parçalanmış olanlar kapsayıcı genellemelerimizde yakalamak istediğimiz fenomenlerdir – : Artı değerin sebebi çalışma değil, işçilerin zorluklarıdır. Yukarıda da söylendiği üzere çalışan insanların zorluğu, üretim sürecinin dışında bulunmaktadır. Hepsinden daha çok bu zorluğun vesairenin sebebi daha ziyade tüm kâr ve toprak sahipliği ekonomisinin dolaşımında yatmaktadır. Buna göre bu kabuklardan sebeplerine doğru, buralarda hareket eden ve bunlar tarafından hareket ettirilen veya kendilerinin bunların hareketlerinde engellenmesine izin veren insanların niteliğinde ve sonra bunlardan önceki nesillerin insanlarına giden dolaşımda bulunmaktadır. Artı değerin kökeninin nihai sebebi kapitalist üretim süreci değildir; insan ilişkileri için nihai bir sebebe ihtiyaç duyan bilim adamları kesin olarak şunu kaydetmelidir: Adem sondan bir önceki ve en sondur ve muhteşem güzellikteki mutlak olan Tanrı’nın kendisidir. Ve Tanrı, altı tam gün boyunca, kendi mutlaklığına karşı dahi sadakatsizleşir zira gerçek bir mutlakçı, çalışmak için kendisinin fazlasıyla iyi olduğunu düşünür. Tahtının yani kendisinin üzerine oturur ve kendisine ve kendi kendine ben dünyayım der!
Kapitalist üretim süreci, çalışmanın özgürleşmesi için sadece olumsuz anlamda kilit noktasıdır. Kapitalist üretim süreci daha fazla gelişme göstererek ve kendisine içkin yasalarıyla sosyalizme yol açmaz; işçilerin üreticiler olarak rollerindeki mücadeleleri üzerinden emek lehine kararlı bir şekilde dönüştürülemez. Bu, ancak ve ancak işçiler kapitalist üreticiler olarak rollerini oynamaktan vazgeçerlerse mümkün olacaktır. Herhangi bir insan hatta işçi bile kapitalizm yapısı içerisinde ne yaparsa yapsın her şey onu kapitalizm engelinin daha da derinlerine çeker. Bu rolde işçiler de kapitalizmin katılımcılarıdır. Gerçi işçilerin çıkarları kendileri tarafından seçilmiş değildir fakat bu çıkarlar kendilerine kapitalistler tarafından aşılanmıştır ancak her elzem şeyde, konumlandırıldıkları yerin adaletsizliğinin sırf avantajlarını değil dezavantajlarını da alırlar. Özgürlük sadece aklen ve fiziken kapitalizmden çıkabilen, kapitalizm içerisinde rol oynamaya son veren ve insan olmaya başlayan kişiler için mümkündür. Kişi bundan böyle gerçek olmayan kâr ve piyasası için çalışmayarak, ihtiyaç ve çalışma, açlık ve eller arasındaki bastırılmış gerçek ilişkiyi sağaltarak (restore) adam olmaya başlar. Yapılması gereken, temel sosyalist anlayıştan – yalnızca çalışma değer üretir – doğru sonucu çıkarmaktır ve sonuç: faiz piyasasından uzaktadır! Çalışma piyasası ve ruhu, çalışma ile tüketim arasındaki ilişki ve çalışma nedeni yine de tesis edilmek zorundadır.
Açlık, eller ve yeryüzü oradadır, üçü de doğası gereği oradadır. Ve onların yanı sıra insanlar sadece kendi aralarında düzgün bir şekilde süregiden şeyleri düzenlemeye ihtiyaç duyarlar. Ve insanlar neye ihtiyaç duyuyorlarsa ona sahip olacaktır ki böylece her biri sadece kendisi için çalışabilsin; yani hepsi birbirini değil doğayı sömürecektir.
Bugün sosyalizm çağrısı herkese gitmektedir. Bu herkesin bu çağrıya cevap vereceği ya da verebileceği inancıyla değil bazılarına, herkesin yeni başlayanlar cemiyetine ait oldukları bilincine sahip olmaları için yardım etme temennisi ile yapılmaktadır.
Böyle yaşamaya artık katlanamayan ve katlanmayacak olanlar burada çağrının yapıldığı kişilerdir. Kitlelere, insanoğlunun halklarına, yöneticilerine ve tebaalarına, varislerine ve ıskat edilmiş olanlara, imtiyaz sahiplerine ve aldatılmışlara şu söylenmelidir: ekonominin topluluklarda birleşmiş insanların ihtiyaçlarını karşılamak yerine kâr için yürütülmesi zamanımızın devasa, bastırılamaz utancıdır. Tüm militarizminiz, tüm devlet sisteminiz, tüm bu özgürlükleri bastırmalarınız, tüm sınıfsal nefretiniz sizi yöneten acımasız ruhtan gelmektedir. Eğer birdenbire, devrimin büyük anı siz halklara denk gelirse, her biriniz, ne yapardınız? Dünyada, her ülkede, her ilde, her toplulukta, hiç kimsenin bir daha açlık çekmemesini, hiç kimsenin donmamasını, hiçbir erkek, hiçbir kadın ve hiçbir çocuğun yetersiz beslenmemesini nasıl sağlamak isterdiniz? Sadece en temel ihtiyaçlardan konuşmak için! Ve devrim ya sadece tek bir ülkede patlak verseydi? Ne işe yarayabilirdi? Hangi hedefi amaçlayabilirdi?
İşler artık kişinin bir ulusun insanlarına seslenebileceği gibi değildir: Toprağınız ihtiyaç duyduğunuz yiyeceği ve sanayi ham maddelerini yani çalışmayı ve takası üretir! Birleşin, siz yoksul insanlar, birbirinize itibar edin; mütekabiliyet sermayedir; para-kapitalistlerine ve müteşebbis patronlara ihtiyacınız yoktur; şehirde ve ülkede çalışın: çalışın ve takas edin!
Büyük, kapsayıcı tedbirlerin bütünü etkileyeceği bir an beklenilse bile işler artık öyle değildir.
Devrim anında muazzam bir kafa karışıklığı, hakiki bir vahşi kaos, çocuksu bir acizlik hasıl olabilir. İnsanoğlu kapitalizmin tepe noktasına – dünya kr piyasasına ve proleteryaya- ulaştığı bu zamanın haricinde hiçbir zaman daha fazla bağımlı ve zayıf olmamıştı!
Hiçbir dünya istatistiği ve hiçbir dünya cumhuriyeti bize yardım edemez. Kurtuluş sadece halkların topluluk ruhundan yeniden doğması ile gelebilir!
Sosyalist kültürün en temel biçimi bağımsız ekonomileri ve takas sistemi ile birlikte topluluklar cemiyetidir. Bizim insan refahımız, varlığımız şimdilerde hayatta kalmış tek doğal grup olan bireyin birliği ile aile birliğinin her toplumun temel biçimi olan topluluklar birliğine bir kez daha yoğunlaştırılması olgusuna dayanır.
Bir toplum istiyorsak o zaman onu inşa etmeliyiz, onu uygulamalıyız.
Toplum, toplumların toplumlarının toplumudur; cemiyetlerin cemiyetlerinin cemiyetidir; milletler topluluklarının milletler topluluklarının milletler topluluğudur; cumhuriyetlerin cumhuriyetlerinin cumhuriyetidir. Sadece özgürlük ve düzen vardır, sadece ruh, öz-yeterlilik ve toplum olan bir ruh ve birlik ve bağımsızlık vardır.
Hiç kimsenin işine karışmasına izin vermeyen bağımsız birey, dünyası ev ve işyeri ile birlikte ailenin ev topluluğu olan kişi; otonom yerel topluluk; gelmiş geçmiş en az görev sayısına sahip olan, daha kapsayıcı gruplarla birlikte hiç olmadığı kadar geniş ilçe ya da topluluklar grubu vs. – işte bir toplum böyle görünür; bu tek başına, uğruna çalışmaya değer, hepimizi sefaletimizden kurtarabilecek olan sosyalizmdir. Günümüzde var olmayan özgür-ruh birliği için vekil olarak baskıcı hükümet sistemini devletlerde ve devlet gruplarında daha da genişletme ve bunların alanlarını daha önceden gerçekleşmiş ekonomi sahasına doğru yeniden uzatma girişimleri faydasız ve yanlıştır. Her orijinal niteliği ve faaliyeti boğan bu polis sosyalizmi halklarımızın topyekûn mahvına mühür vuracak ve tamamen dağılmış atomları mekanik bir demir halka ile bir arada tutacaktır. Doğal bir birlik biz insanlar tarafından sadece yerel ölçekte yakın olduğumuz yerlerde, gerçek temas halinde elde edilebilir. Aile içinde, ortak bir görev ve ortak bir amaç için birçok insanın birliği olan birleştirici ruhun, komünal yaşam için çok dar ve yetersiz bir formu bulunmaktadır. Aile sadece özel çıkarlarla alakalıdır. Kamusal yaşam için ortak ruhun doğal özüne ihtiyacımız vardır. Bu şekilde kamusal yaşam artık devlet ve soğukluk tarafından şimdiye kadar olduğu gibi münhasıran doldurulup yönetilmeyecek, aile ilgisine benzer bir sıcaklık ile yönetilecektir. Hakiki komünal yaşamın işbu özü, yerel topluluktur, ekonomik topluluktur: bu özü, onu yargılamak isteyen hiç kimse, mesela kendisine günümüzde “topluluk” diyenler, hayal bile edemez.
Para elde etmek için kendimizi satar ya da kiralarız. Ellerimizi hareket ettiririz ve burada eller denirken kasıt pek çok kas, sinir ve beyindir, ruh ve bedendir, çalışmadır. Toprak üzerinde çalışma; yer altında çalışma; yeryüzünün ürünlerini daha fazla işleme için çalışma; takasta ve ulaşımda çalışma; zengini zenginleştirmek için çalışma;
Fabrikalar için, ham maddelerin işlenmesi için, malların ve yolcuların taşınması için kullanılan sermaye gerçekte ortak ruhtan başka bir şey değildir. Açlık, eller ve yeryüzü -üçü de ordadır, doğallığıyla ordadır; eller açlık için çalışkan bir biçimde ihtiyaç duyulan malları yeryüzünden temin eder. Ek olarak, asırlık ticarette belli başlı bölgelerin özel tecrübeleri, belirli ham maddelerin sadece belirli yerlerde olmasını sağlayan toprağın özel bileşimi, gereksinimi ve ticaret elverişliliği bulunmaktadır. İnsanların yerel ölçekte üretilemeyecek ya da üretilmemesi gereken şeyleri toplumdan topluma takas etmesine müsaade edin, tıpkı topluluklar içerisinde bireyden bireye takas ettikleri gibi. İnsanların bir ürünü denk bir ürünle takas etmesine müsaade edin. Her toplumda bu kişilerin her biri tüketmek istediği kadarına, yani çalıştığı kadarına sahip olacaktır.
Açlık, eller ve yeryüzü oradadır, üçü de doğası gereği oradadır. Ve onların yanı sıra insanlar sadece kendi aralarında düzgün bir şekilde süregiden şeyleri düzenlemeye ihtiyaç duyarlar. Ve insanlar neye ihtiyaç duyuyorlarsa ona sahip olacaktır ki böylece her biri sadece kendisi için çalışabilsin; yani hepsi birbirini değil doğayı sömürecektir. Her bir kişi alım satım sistemi altında bile sadece kendisi için çalışsın, insanlar bin misli bir birlikte birbirinin yerini alsın ve buna rağmen bu birlikte hiçbir şey hiç kimseden alınmasın, dahası her şey her birine verilsin diye takas ekonomisini düzenlemek – işte bu sosyalizmin görevidir. Şeyler, bir kişiden diğerine hediye olarak verilmeyecektir; sosyalizm ne feragattir ne de hırsızlık; her kişi kendi çalışmasının sonucunu alır ve doğanın ürünlerini çıkarırken iş bölümü, takas ve çalışan bir komünallik vasıtasıyla herkesin güçlenmesinin keyfini çıkarır.
Açlık, eller ve yeryüzü oradadır: üçü de doğası gereği mevcuttur. Günümüzde şehirdeki ve ülkedeki insanlara tüketimimize giren her şeyin, hava hariç, yeryüzünden ve yeryüzündeki bitkiler ve hayvanlardan kaynaklandığını yeni bir şeymiş gibi söylemek zorunda olmak tuhaf.
Açlık, eller ve yeryüzü oradadır, üçü de doğası gereği oradadır.
Açlığı günlük olarak hissederiz ve satın alma ve bu açlığı giderme vasıtası olan parayı almak için ceplerimize uzanırız. Burada açlık denen, gerçek olan her ihtiyaçtır; bu ihtiyaçların her birini gidermek amacıyla para almak için kasalarımıza uzanırız.
Başkalarının ortak mülkiyeti veya tahakküm-dışılığı (non-domination) farklı resmettiğini çok iyi biliyorum. Onlar her şeyi bulanık görüyorlar: ben net görmeye çalışıyorum. Onlar her şeyi tarif edilmiş bir idealin mükemmelliğinde görüyorlar; ben, şimdi ve her zaman, ne yapılabileceğini açıklamak istiyorum.
Para elde etmek için kendimizi satar ya da kiralarız. Ellerimizi hareket ettiririz ve burada eller denirken kasıt pek çok kas, sinir ve beyindir, ruh ve bedendir, çalışmadır. Toprak üzerinde çalışma; yer altında çalışma; yeryüzünün ürünlerini daha fazla işleme için çalışma; takasta ve ulaşımda çalışma; zengini zenginleştirmek için çalışma; haz ve talimat için çalışma; gençliği eğitmek için çalışma; zararlı, faydasız ve değersiz şeyler üreten çalışma; hiçbir şey üretmeyen çalışma ve sırf izleyicilerin seyretmesi için yapılan çalışma. Bugün pek çok şeye çalışma denmektedir; bugün para getiren her şeye çalışma denmektedir.
Açlık, eller ve yeryüzü oradadır, üçü de doğası gereği oradadır.
Yeryüzü nerededir? Ellerimizin açlığımızı yatıştırmak için ihtiyaç duyduğu yeryüzü.
Bir kaç insan yeryüzüne sahiptir ve bunların sayısı giderek azalmaktadır.
Söylediğimiz gibi sermaye bir şey değil aramızdaki ruhtur. Sanayi ve ticaret için araçlara sahibiz, keşke kendimizi ve insan doğamızı yeniden bir keşfedebilseydik. Yeryüzü dışsal doğanın bir parçasıdır. Hava ve ışık gibi doğanın bir parçasıdır; yeryüzü devredilemez bir şekilde tüm insanlara aittir; yeryüzü sadece birkaç kişi tarafından sahiplenilen özel mülkiyete dönüşmüştür!
Eşya ile ilgili tüm sahiplikler, tüm toprak-sahipliği hakikatte insanların sahipliğidir. Kim yeryüzünü diğerlerinden, kitlelerden saklarsa, bu kişi diğerlerini kendisi için çalışmaya zorlar. Özel mülkiyet hırsızlıktır ve köle sahipliğidir.
Bu sahiplik türü, para-ekonomisi üzerinden, öyle görünmeyen bir toprak sahipliğine dönüşmüştür. Adil takas ekonomisinde aslına bakılırsa benim toprakta bir hissem vardır, ben toprak sahibi olmasam bile; kâr, tefecilik, faiz diyarındaki para-ekonomisinde, toprağa sahip olmasanız bile, sadece para ve hisselerine sahipseniz gerçekte siz bir toprak hırsızısınız. Bir ürünün denk ürünle takas edildiği adil ekonomide, yaptığım hiçbir şey kendi kullanımıma girmese dahi, kendim için günlük çalışırım; kar diyarındaki para ekonomisinde tek bir işçiyi istihdam ediyor olmasanız bile, çalışmanızın sonuçları dışında başka herhangi bir şey ile yaşadığınız müddetçe siz bir kölenin efendisisiniz. Kişi sadece çalışmasının getirileriyle yaşıyor olsa bile, eğer işi tekelleşmiş ve imtiyazlı ise ve ederinden fazlasını elde ediyorsa insanların sömürülmesine katılmaktadır.
Açlık, eller ve yeryüzü oradadır, üçü de doğası gereği oradadır.
Yeryüzüne yeniden sahip olmalıyız. Sosyalizm toplulukları toprağı yeniden dağıtmalıdır. Yeryüzü hiç kimsenin özel mülkü değildir. Yeryüzünde hiçbir efendi kalmasın ve biz insanlar özgür olalım.
Sosyalizm toplulukları toprağı yeniden dağıtmalıdır. Mülkiyet bu münasebetle gene gelebilir mi?
Başkalarının ortak mülkiyeti veya tahakküm-dışılığı (non-domination) farklı resmettiğini çok iyi biliyorum. Onlar her şeyi bulanık görüyorlar: ben net görmeye çalışıyorum. Onlar her şeyi tarif edilmiş bir idealin mükemmelliğinde görüyorlar; ben, şimdi ve her zaman, ne yapılabileceğini açıklamak istiyorum. Bu dünyada işler, şimdi ve her zaman, kararsız ve süresiz yürümeyecektir; sosyalizm elimizdedir ve görevdir. Her kim sosyalizmi gerçekleştirmek isterse, ne istediğini bilmelidir. Şimdi ve her zaman radikal dönüştürücü olan, orada olanın dışında dönüştürecek hiçbir şey bulamayacaktır. O halde şimdi ve her zaman yerel topluluğun kendi ortak mülkünü – bunun bir kısmı ortak toprak, diğer kısmı ev, avlu, bahçe ve tarla için aile mülkü olsun – sahiplenmesi iyi olacaktır.
Özel mülkiyetin kaldırılması bile özünde ruhumuzun dönüşümü olacaktır. Bu yeni doğumu mülkün güçlü bir yeniden dağılımı takip edecek ve söz konusu yeniden dağılım ile bağlantılı olarak gelecek zamanlarda belirli ve belirsiz aralıklarda tekrar tekrar yeniden dağıtım yapmak için daimi bir niyet olacaktır.
Çev: Nesrin Aytekin

https://itaatsiz.org/?p=5537
submitted by karanotlar to u/karanotlar [link] [comments]

WordPress ile İnternet Sitesi Kurmanın Maliyeti

WordPress ile İnternet Sitesi Kurmanın Maliyeti
WordPress ilk dönemlerinde; son derece sade bir blog paylaşım platformu olarak hayatımıza girse de son yıllarda tam teşekküllü CMS’e yani daha anlaşılır bir ifadeyle çevrimiçi yayıncılık arayüzüne evrildi. Büyük kurumsal firmaların ve yayıncılık kuruluşlarının dahi çekinmeden WP altyapısını kullandığına şahit oluyoruz. BuiltWith’in resmi verilerine göre 30 milyonun üzerinde web sitesi WordPress’i tercih etmekte. ABD’de Beyaz Sarayın GOV uzantılı resmi sitesinin yine WordPress kullandığını ifade edelim.
Web sitesi oluşturmak isteyenlerin WordPress’i tercih etmesinin çok çeşitli sebepleri mevcut. Kurumsal düzeydeki arayışlar için yüksek efor ve bedeller harcamak yerine açık kaynak kodlu ücretsiz bir yazılım olan WordPress’i ve eklentilerini revize edip kullanmak son derece avantajlı. “Neden stabil ve hızlı bu çözümü tercih etmeyelim ki” sorusunu kendilerine sordukları aşikar. Elbette düz bir kurulumdan ziyade optimize etmek WP’in nimetlerinden azami faydalanmamıza neden olacaktır.
Derinlere inip bakarsak, WordPress “daha fazla özgürlük ve erişilebilirlik” demektir. Ancak özgürlüğünde bir hududu var. WP’de olsa ücretsiz değil ve elbette cüzi de olsa bir maliyeti olacaktır. Orta ölçekli bir internet sitesi kurmak için ne kadar harcamak gerekli, güncel maliyetler nedir, merak edenler için toparlamak isteriz.
https://preview.redd.it/izcxdzthr1651.jpg?width=6000&format=pjpg&auto=webp&s=6997b015e36ed86d8b495b2a1adbdf7156d1037d

Bir İnternet Sitesi için Neler Gerekir?

 • Profesyonel ve akılda kalıcı, ceza almamış ve mümkünse kısa bir alan adı.
 • Fiyat performans açısından kusursuz bir hosting yani barındırma servisi.
 • Güvenilir kaynaklardan indirilmiş sade ve hızlı bir tema.
 • Gerekli eklentilerle optimize edebilme bilgisi.
 • İçerik yönetimi için bir yol haritası.
 • Bolca emek, özgünlük ve sadakat.
 • SEO, güncelleme vb çıtır ivmelendirmeleri halledebilecek bir kişi.

Web Hosting Seçimi Nedir?

Kişi ya da kurumların sıkça yaptığı bir hata; araştırmadan incelemeden hosting firmalarıyla alelacele çalışmak olmakta ki böylesine hızlı ve sağlıksız bir senaryoyu asla tavsiye etmiyoruz. Türk firmalarından Güzel Hosting ve Veridyen kullanıcı yorumlarına ve fiyat performans verilerine göre Türkiye’de en başarılı ve öne çıkan firmalar. Bir hosting firması seçmeden önce Şikayetvar’dan Ekşisözlük’e, R10’dan Donanım Haber’e kadar çeşitli forum sitelerde sorgulamak “nokta atışı” seçim için elverişli geri dönüşler sağlayacaktır.

Alan Adı Nasıl Seçilmeli?

Yine en sık yapılan hatalardan biri, yeteri kadar araştırma yapıp derinlere inmeden, alan adının daha önce kullanılıp kullanılmadığına bakmadan alelacele kiralamak olmakta ki bunu da kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Şöyle de bir bilgi paylaşalım; yine bazı hosting firmaları LOG’lar yani kayıtlar tutarak “alan adı” arayışlarınızı kaydetmekte ve sizi bir nevi “işçi” olarak kullanmakta. Kaliteli alan adları arayışları dahilinde hosting firmalarının (!) bazılarını sizden önce sahiplenmesi şehir efsanesi tadında ancak halen karşımıza çıkabiliyor.
Tabi alan adlarını seçerken kişi ya da kurumum hedefleriyle alakalı olmasını ve mümkün mertebe süreli yani uzun vadeli alımları öneriyoruz. Arama motorları “yıllık yenilemeler” yerine 5 yıllık veya üstü ala adı alımını tutar ve ortaklarını “geleceğe yatırım yapıyor” olarak değerlendirirler. SEO adına olumlu olduğu düşünülen kriterlerdendir. Yıl yıl yenilenen alan adları “spam işlerle” ilişkilendiriliyor.
Yine SSL sertifikası; yani tarayıcımızda web sitemizin sol tarafında görebileceğiniz “kilit simgesi” güvenlik için mühim olduğu kadar e-ticaret siteleri için de olmazsa olmazlardan. Güzel Hosting firması bunu ücretsiz olarak vermekte belirtelim. Ücretsiz verilen SSL’ler işinize yarasa ve durumu kurtarsa da ticari hedefleri olan firmaların “özel SSL” çözümleri ile ilerlemesi sağlıklı olacaktır.

WordPress’te Tema Nasıl Seçilir?

Seçtiğimiz temalar; gözleri yormayan, sade, mobil uyumlu ve hızlı alternatifler arasından seçilmeli. Burada kriter “kişisel olarak neyi sevip beğendiğiniz” değil ziyaretçin mobil dahil tüm tarayıcılarda sorunsuzca görüntüleyebilmesi “duruma uygun olması” hedeflenmeli. Rakip analizi yapmak, temaların hızlarını ve mobildeki durumlarını incelemek yine isabetli bir “ilk adım” olacaktır.
Dijital dünyada warez adı verilen, yani internete nereden geldiği yüklendiği belli olmayan açık kaynaklardan temalar indirirseniz büyük risk alıyor ve kumar oynuyorsunuz demektir. Hem rutin güncellemelerden yararlanamaz hem de web sitelerinizin başına gelebilecek kazalara karşı korumasız olursunuz.
Artıları ve eksileriyle WordPress’in avantajları ve dezavantajlarını toparlamaya çalıştık, çekici geldiyse; web sitenizi yenilemek ya da kurumsal bir web sitesine sahip olmak gibi bir planınız varsa, DMM Turkey’in cazip fiyatlarını değerlendirebilirsiniz belirtelim.
submitted by dmmturkey to u/dmmturkey [link] [comments]

Temizlik, Dezenfektan ve Dezenfeksiyon

Temizlik, Dezenfektan ve Dezenfeksiyon
Temizlik ve Dezenfekte
Temizlik, dezenfektan ve dezenfeksiyon artıları ve eksileri. Çevrede elementlere neden olan birçok hastalık vardır. Bu elementler veya mikroplar bulaşıcı hastalıklara neden olabilir. Temizlik, dezenfektan ve dezenfeksiyon, bu mikropların yayılmasını önlemek ve sonunda kendimizi bulaşıcı hastalıklardan kurtarmak için kullanabileceğimiz geniş yönlerdir.
Temizleme, dezenfekte etme ve dezenfeksiyon etme çevreyi temiz ve güvenli tutmaya büyük ölçüde katkıda bulunsa da, bazı dezavantajları da olabilir. Nasıl?
Tüm temizleme işlemi, sanitasyon veya dezenfekte etmek için olsun, bir tür kimyasal kullanım gerektirdiğinden. Hayatınızı hastalıklardan daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek için, bazı kimyasal temizlik ürünlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını anlamanız gerekir.
Bu yüzden bazı bilgiler topladık ve size bu makaleyi Beylikdüzü temizlik şirketi olarak , temizlik, dezenfekte etme ve dezenfeksiyon etme avantajları ve eksileri sunmak için getirdik . Ama aşağıya inip okumadan önce, bu üç süreci neyin ayırdığını anlamalısınız.
Yani, daha fazla uzatmadan önce temizlik, dezenfekte etme ve dezenfeksiyon etme arasındaki farka bakalım.

Temizlik ve Dezenfektan, Dezenfeksiyon Etme Arasındaki Fark

Temizlik : Temizleme işlemi, bir yüzeydeki veya nesnedeki tüm kiri, mikropları ve diğer kirleri sırayla giderme işlemidir. Temizleme işlemi nedeniyle, mikroplara neden olan tüm hastalıklar, aksi takdirde hastalık ve hastalığa neden bir çok risk ortadan kaldırılabilir.
Temizlemenin çoğu kir ve mikropları temizlediğini ancak öldürmediğini belirtmek isteyebilirsiniz. Temizlik başka bir yöntem olmadan yapılırken en büyük sorun, çok yüksek çapraz bulaşma olasılığı vardır.
Temizleme yöntemindeki ürünler şunları içerir:
 • Sabun ve deterjan
 • Kuru bez, Yer silme aparatı
 • Su
 • Vakum (Süpürge)
 • Fırça
 • Kova
Temizlemeye dahil edilen yöntemler:
 • toz alma
 • Vakumlama
 • Kazımak
 • Paspaslamak
 • Durulama
Bu temizleme işlemi, ürünler ve diğer temizleme yöntemleriydi, şimdi devam edip görelim:

Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon, yüzey ve nesnelerden elementlere neden olan mikropların ve diğer hastalıkların sayısını azaltmaya yardımcı olan süreçtir. Dezenfeksiyon, maksimum sonuçlara ulaşmak için temizleme işleminden sonra yapılmalıdır.
Dezenfektasyonda maksimum mikropları uygun şekilde çıkarabilen ve yüzeyi kullanılabilir hale getirebilecek birkaç yöntem vardır:
Isı – Sıcak su, sıcak hava ve buhar gibi birçok ısıtma elemanı vardır.
Radyasyon – Bakteri, küf, virüs ve diğer patojenleri öldürmek için ultraviyole ışınları kullanmak.
Kimyasallar – Bu işlemde mikrop sayısını azaltmak için dezenfektanlar kullanılır.
Dezenfeksiyon Ürünleri –
 • Klor bazlı temizleyici
 • İyot
 • Dörtlü amonyum

Dezenfektan

Bu işlemde, mikroplar aslında yüzeyden veya nesnelerden öldürülür, böylece enfeksiyon yayılma riski azaltılabilir.
Dezenfektanda mikropları öldürmek için Hidrojen peroksit, Sodyum hipoklorit, İyodoforlar, Kuaterner amonyum bileşikleri, Fenoller vb. Dezenfektan ürünler, etiketlerinde yazılı temas süresi olarak da bilinir.
Uygun temas süresi veya kalma süresi izlenmezse, operasyon sırasında mikroplar öldürülmez.
Temizlik, sanitasyon ve dezenfeksiyon arasındaki temel fark buydu. Daha önce de belirttiğiniz gibi, mikropları öldürmenin tüm süreçlerinde kullanılan ve büyük kullanımda olduğu için eleştirilemeyen kimyasal ürünler var.
Aynı zamanda, tüm bu ürünler yüzeye, nesneye, uygulamaya ve çevreye yakın bireye zarar verebilir. Aşağıda, bilmeniz gereken artılar ve eksiler bulunmaktadır.

Temizlik Ürünlerinin Artıları ve Eksileri

Temizlik ürünleri, Amonyak, Butoksietanol, Kömür katran boyası, Fosfatlar, Sodyum hidroksit ve benzeri bazı kimyasal ürünleri içerir, aşağıdaki avantajlara ve dezavantajlara sahip olabilir:
Artıları:
 • Kimyasal temizlik, kimyasal olmayan ürünlerden daha etkilidir.
 • Mikropların ve diğer patojenlerin uzaklaştırılması fazla zaman almaz.
 • Kimyasal maddeler sabun ve suyun yerini kolayca alabilir.
 • Daha az su malzemesi üretir.
Eksileri:
 • Temizlik kimyasalları dolaylı olarak çevreyi etkileyebilir. (Toprak,sağlık, yaşam, vb.)
Çözüm:
İnsan sağlığına veya çevreye zarar vermeden en iyi sonuçları verdikleri için yüzeyleri ve nesneleri temizlemek için çevre dostu ürünler kullanabilirsiniz . Bu ürünler limon, sirke, kabartma tozu vb.

Dezenfeksiyon artıları ve eksileri

Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal ürünler, kalıntıları ve mikropları yüzeyden temizleyen bir dezenfektantır, aşağıdaki avantajlara ve dezavantajlara sahip olabilir:
Artıları:
 • Dezenfektanlar işlerinde ucuz ve etkilidir.
 • Temastan sonra bile cildi tahriş etmez.
 • Deterjan ile kombine edilebilir.
 • Aşındırıcı değildir.
Eksileri:
 • Kir veya yağı temizlemek için kullanılamaz.

Dezenfekte Olmanın Artıları ve Eksileri

Dezenfeksiyon işleminde mikropları temizlemeyen ancak öldüren kimyasallar kullanılır, dezenfekte etmenin avantajları ve dezavantajları şunlardır:
Artıları:
 • Mikroplar ve patojenler üzerinde büyük kontrol sağlar.
 • Dezenfektanlar ucuzdur ve kolayca erişilebilir.
 • Mikropların çapraz kontaminasyon riskini büyük ölçüde azaltır.
 • Hastanelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Eksileri:
 • Sıradan atıklarla imha edilemez.
 • Bu işlemde kullanılan bazı ürünler kesin raf ömrüne sahiptir.
İşte, üçü arasındaki büyük farkla birlikte bu makalede ele alınan temizlik, dezenfeksiyon ve dezenfektanın artıları ve eksileri. Göktem Temizlik; temizlik, dezenfektan ve dezenfeksiyon konusundaki bilgilerini sizlere aktarmaya çalıştı. Göktem temizlik şirketi yorumlarını Google Benim İşletmem sayfasından okuyabilirsiniz. Umarım bu makaleyi faydalı bulursunuz. İyi şanslar!
submitted by goktemtemizlik to u/goktemtemizlik [link] [comments]

Tek Başına Gezmek

Kendimizi keşfetmek için hayatımızın en azından bir döneminde yapmamız tavsiye edilen "Yalnız Başına Seyahat"in avantajlarını ve dezavantajlarını bir başlıkta topladık 😊
https://www.gezgez.net/tek-basina-gezmek/
submitted by Edebiyat-Dersleri to u/Edebiyat-Dersleri [link] [comments]

Home Ofis Nedir ve Çalışma Ortamı Nasıl Olmalıdır?

Home ofis, son yıllarda sıklıkla duymaya başladığımız kavramlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki home ofis nedir? Genellikle freelance ya da serbest çalışan kişilerin tercih ettiği bir çalışma yöntemi olan home ofis, kimileri için hayal edilemeyecek kadar güzel bir iş modeli. Kimileri ise bu şekilde çalışmanın son derece verimsiz olduğu kanısında. Biz de bu nedenle sizler için bu içeriğimizde home ofis konusunu detaylarıyla irdelemeye karar verdik.
Home ofis çalışmayı düşünüyor veya home ofis çalışanların yaşantılarını merak ediyorsanız, içeriğimizin devamını okumanızda büyük fayda var. Bu sayede home ofis mantığının sizin yaşam tarzınıza uyup uymayacağına da kolaylıkla karar verebilirsiniz. Dilerseniz daha fazla beklemeden home ofis konusunu ayrıntılarıyla masaya yatıralım.
İdeal bir ofis için atılması gereken adımları ise Verimliliği Artıracak Bir Ofis Ortamı Nasıl Yaratılır? başlıklı içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

Home Ofis Nedir?

İngilizce bir terim olsa da Türkçe’de de aynı şekilde kullanılan home ofis kavramı, çalışma alanını eve taşıyarak para kazanmayı mümkün kılan bir iş modelidir. Ancak kesinlikle “oturduğun yerden para kazanmak” değildir. Bireysel çalışmanın ön planda olduğu metin yazarlığı, girişimcilik, tasarımcılık gibi meslek dallarında daha yaygın görülen home ofis çalışma mantığı; mimarlar ve kimi mühendisler tarafından da tercih ediliyor.
Herhangi bir iş yerine bağlı olmaksızın evden çalışmayı mümkün kılan home ofis modelinde çalışanların en büyük gereksinimleri ise teknolojik aletler. Dolayısıyla temel olarak bilgisayar ve internetin olduğu her yerde çalışabilmeye imkan tanıyan tüm meslek profesyonellerin home ofis mantığıyla çalışabileceğini söyleyebiliriz. Fakat elbette her iş modelinde olduğu home ofisin de artıları ve eksileri olduğunu iddia etmek yanlış olmayacaktır.

Home Ofis Çalışmanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Pek çok kişiye göre home ofis, çalışmadan çalışmak gibi bir şey. Oysa ki home ofis çalışanlar da bir iş yerine bağlı olarak çalışan kişiler kadar mesai harcayıp yine herkes kadar emek sarf ederler. Bu yaygın ve yanlış yargıyı yıkmak için home ofis nedir sorusuna daha açıklayıcı bir yanıt bulmak gerekiyor. Bu doğrultuda home ofis çalışma tarzının avantaj ve dezavantajlarını incelemek işimizi kolaylaştıracaktır.
Home ofis çalışan kişiler, her sabah mesai trafiğine girmek gibi bir zorunlulukları olmadığından trafikte geçirilen verimsiz zamanı diledikleri gibi kullanmakta özgürdürler. Üstelik bu şekilde çalışanlar çalışma saatlerini de günlük yaşantılarına göre kendileri şekillendirebiliyor. Fakat elbette home ofis çalışırken verimli olabilmek için planlı bir çalışma stiline sahip olmak gerektiğini de unutmamakta fayda var.
Bunun için de home ofis çalışanların çalışma saatleriyle ilgili kendilerinin koyduğu kurallardan söz edebilmek mümkün. Buna ek olarak, home ofis çalışmanın bir diğer avantajı da gürültü gibi dikkat dağıtıcı dış faktörlerden sıyrılabilmek olabilir. Bu sayede bir iş yaparken çok daha iyi odaklanılabilir.
Öte yandan hareketsiz bir hayat tarzına sahip olmak, home ofis çalışanların en büyük sıkıntılarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Mesai başlangıcı, bitişi, molalar, öğle yemeği, trafiğe karışma gibi durumlar yaşanmadığından home ofis çalışırken ister istemez çok daha hareketsiz kalınıyor. Bu da beraberinde sağlık sorunlarını da getiriyor. Diğer yandan evden çalışan kişiler, gün içinde sık sık işe ara verip egzersiz yaptıklarında bu dezavantajı da bertaraf edebiliyorlar.
Home ofis çalışmanın en büyük dezavantajı ise iş yerindeki sosyal ortamı sunamamasıdır. Dolayısıyla evden çalışan kişilerin zamanla sosyalleşmekten tamamen uzaklaşması kaçınılmazdır. Bu gibi durumların yaşanmaması adına çalışma programını aksatmadan uygulamak, planlı olmak ve sosyalleşilmesi gereken zamanlarda ev dışında da zaman geçirmeye özen göstermek işinizi kolaylaştıracaktır.

Home Ofis Çalışma Ortamı Nasıl Olmalıdır?

Home ofis nedir sorusunu etraflıca yanıtladıktan sonra home ofis çalışmaya, yani evinizi ofise dönüştürmeye karar verdiyseniz artık sıradaki adıma geçebiliriz. Yani verimli bir şekilde çalışabilmeniz için home ofis ortamı oluşturmak üzere atmanız gereken adımlara. Sonuçta iş yerine gitmiyorsunuz diye evinizde de çalışma ortamı yaratmayacak değilsiniz.
Home ofis çalışma ortamı, evinizle işinizi ayırt etmenizi sağlayacak bir şekilde yeniden tasarlanmalı. Böylece işinize daha iyi odaklanabilir, evin rahatlığından sıyrılabilir ve sorumluluklarınızı planlı bir şekilde yerine getirebilirsiniz. O halde gelin, evinizde yapacağınız birtakım değişikliklerle home ofis çalışma ortamına sahip olmanın inceliklerine bir göz atalım.

Çalışma Odası Yaratın

Eğer mümkünse evinizin bir odasını yalnızca çalışmak için ayırın. Bu sayede evinizle işinizi ayırabilir ve evinizin yalnızca sınırlı bir kısmında işlerinizi düşünmeyi sağlayabilirsiniz. Ancak çalışma odası yapabilecek bir ortamınız yoksa evdeki bir bölümü kendinize çalışma alanı olarak ayırabilmeniz de mümkün. Bu anlamda yemek masası veya yatak odasında oluşturulacak bir çalışma alanı işinizi görecektir. Ancak çalışmak için yaratacağınız alanın televizyon gibi dikkat dağıtacak unsurlardan olabildiğince uzak olmasına dikkat etmenizde yarar var.

Kullanışlı Mobilyalar Tercih Edin

Çalışma odanız veya çalışma alanınız için tercih edeceğiniz mobilyaların işlevselliği son derece önemli. Çalışırken işinizi kolaylaştıracak, sizi rahat ettirecek ve en önemlisi sağlığınızı olumsuz etkilemeyecek mobilyalar almalısınız. Ayrıca masanız, koltuğunuz, dolaplarınız, kitaplığınız ve diğer mobilyalarınızı seçerken boyutlarının sizi zorlamayacak ölçülerde olduğundan da emin olmalısınız. Öte yandan mobilyaların renkleri de birbiriyle uyumlu ve gözlerinizi yormayacak pastel tonlarda olmalı.

Düzen Sahibi Olun

Çalışma alanındaki dağınıklık, verimsizlik yaratır. Gerekli dokümanları karışıklık içinde aramak size zaman da kaybettirir. Ayrıca her şeyin üst üste ve dağınık bir halde bulunduğu iş ortamı, çalışma motivasyonunuza da düşürecektir. Bunun önüne geçmek için ise çekmeceleri, dolapları, rafları düzenli tutmanız yararınıza olacaktır. Diğer yandan hemen her mağazada bulabileceğiniz küçük ve işlevsel depolama çözümlerinden edinerek dağınıklığın önüne geçebilmeniz de söz konusu.

Aydınlatmaya Önem Verin

Verimli çalışabilmenin en önemli kriterlerinden biri de yeterli aydınlatma. Bu anlamda öncelikle gün ışığından faydalanmanız en mantıklısı olacaktır. Ancak akşam saatlerinde de çalışabilmek için hem göz yormayacak hem de alanı yeteri kadar aydınlatacak ışık kaynakları edinmenizi tavsiye ederiz. Halojen ışık veren sarı ampuller, bu doğrultuda işinizi görecektir. Beyaz ışık ise gözlerin çabuk yorulmasına yol açacağından özellikle çalışma alanlarında kullanımı önerilmemektedir.
Konforlu bir ortam için konteyner ve prefabrik ofisler hakkında bilgi sahibi olmak üzere İş Yaşamınızı Konfor ve Prestije Taşıyan: Prefabrik Ofis başlıklı içeriğimize de göz atabilirsiniz.

Kaynak: https://prefabrikevfiyatlari.com/blogs/genel/home-ofis-nedir
submitted by flatartagency to u/flatartagency [link] [comments]

Kaçak Bahis Siteleri

Kaçak bahis siteleri, iddaa oyunu oynamayla karşılaştırabilirsiniz. Sadece birisi yasal diğeri adından anlaşılacağı üzere izni olmadan yayın yapan kaçak bahis siteleridir. Yasal bahis siteleri dururken neden kaçak bahis sitelerinde bahis yapayım diye sormak aklınıza gelebilir ancak oranların yüksek olması, tek maça bahis yapabilmek aynı zamanda canlı yani maç devam ederken bahis yapmak kaçak bahis sitelerinin avantajlarındandır. Sizler de kaçak bahis sitelerini tanımak avantaj ve dezavantajlarını öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz.
submitted by RealOne06 to u/RealOne06 [link] [comments]

DEEX EXCHANGE TİCARET YARIŞMASI

Merhaba Dostlar ben Orhan.Bugün sizlere Deex Exchange de 21 Kasım itibariyle başlatılan bir organizasyondan bahsetmek istiyorum. Bu yapılan yarışmanın biz kullanıcılara getirileri nelerdir, Deex Exchangeye getirisi nelerdir bunları anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız yine güzel ve faydalı bir yazı olması ümidiyle başlayalım.
Dostlar sizlerinde bildiğiniz üzere bu piyasada bir çok Exchange var ve exchangeler kurulmaya da devam ediyor.Bunun bir sınırlaması yada kuralı olmaksızın birileri tarafından sürekli exchange adı altında irili ufaklı küçüklü büyüklü hiçbir işlevi olmayan hiçbir güvenlik yapısı veya hiçbir avantajı olmayan, bünyesinde sürekli büyük dezavantajlarını barındıran küçük borsalar halinde kalıyorlar. İşte bu noktada ileriye dönük avantajları olan, yenilikleri olan, insanları kendi bünyesine çeken güvenli olan borsalarda vard. Bunlardan bir taneside Deex Exchange. Deex Exchange belkide bu avantaj konusunda dünyanın şu ana kadar ki en iyi borsası konumunda. Yazımın bu bölümünden itibaren işlevsel ve avantajları olan borsalardan devam edelim dostlar, bu tür borsaların sorunlarından problemlerinden. Bu borsaların şuan için en büyük problemleri hacim olarak göze çarpmaktadır. Nasıl yani diye soracak olursanız bu borsalar var hayata geçirilmiş işlemlere hazır fakat içerisinde alım satım yapan insanlar olmadıkça o borsalar ne işe yarayacaklar, o büyük avantajları olsun, güvenlik önlemleri olsun, dağıtacakları kar payları olsun ne işe yarayacak kullanıcılar olmadığı sürecehiç bir işe yaramayacaklar. Peki bu sorunu aşmak için ne yapmalı nasıl önlemler alınmalı ki bu sorunları bertaraf edip kurtulmalı; bu noktada borsanın kullanıcı sayısı artırılmalı ve içerisinde bulunan diğer koin veya tokenlerin hacimlerini artırmak gerekir. Borsa kullanıcı sayısı gerek bounty programlarıyla, gerek airdroplarla gereksede reklamlarla bunlar yapılabilir fakat içerinin hacminin arttırılması içinse işte bu noktada Deex Exchange nin uygulamaya geçirdiği Traderlik yarışması gibi yarışmalar, faaliyetler ortaya çıkıyor. Evet Ticaret yarışması , dilerseniz yazımın bu noktasından sonra Deex Exchangenin yapmakta olduğu ticaret yarışmasından ve bu ticaret yarışmasının başta biz kullanıcıları olmakla beraber Deex Exchangeye getirisi artısı ne olacak bunu irdelemeye, bu yarışmaya nasıl katılırız şartları nelerdir ödülleri nelerdir bunlardan bahsedelim.
Deex Exchange 21 Kasım yani dün itibariyle Ticaret Yarışmasına başladı ve burada hakikaten hatrı sayılır büyük ödüllerkonulmuş yarışmaya. Ödüller sadece lider olan kişiye değil ilk beşe giren herkese verilecek. Aşağıda belirtmiş olduğum derecelere girenlere yine aşağıda yazmış olduğum ödüller Deex Exchange tarafından bizlere verilecek.
Ödüller aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.
 1. sıra (200.000 token üzerinde bir işlem hacmi için) - 100,000 DEEX
 2. sıra (180.000-200.000 arası bir işlem hacmi için) - 70.000 DEEX
 3. sıra (150.000-180.000 arası bir işlem hacmi için) - 45.000 DEEX
4-6. sıra (100.000-150.000 arası bir işlem hacmi için) - 15.000 DEEX
7-10. sıra (50.000-100.000 arası bir işlem hacmi için) - 10.000 DEEX
Kazananların son listesi promosyonun bitiminden 10 iş günü sonra Deex resmi kaynaklarında yayınlanacaktır. Ödüller,kayıt sırasında belirtilen hesaplar için yarışmanın bitiminden sonra 7 iş günü içinde ödenecektir. Kayıt formu şu adreste bulunmaktadır https://docs.google.com/forms/d/1LUDmp6hx3u0pRwtgACCLDTEJO13AFxGmTsfcjxCj9AQ/viewform?fbclid=IwAR1b-75aXPypuIKXk_PLWm74wFM6aINYMDe-vmzw9O_Atkkc40utGbm5mKY&edit_requested=true
Bu yarışmada birde Risk uyarısı yapılmakta arkadaşlar bu riskler hayatımızda hep varlar ve olmayada devam edecekler en nihayetinde al satlarda ki olabilecek risklerden bahsedilmiş ve bu risklerden tamamıyle kullanıcıların yani ticaret yapanın sorumlu olduğundan bahsetmişler buda gayet normal. Elbetteki bizim yaptığımız al satlardan biz sorumlu olacağız. Bu yarışma ile birlikte biz ve Deex Exchange kazanımlı olacağız nedir bu kazanım; bizler hem kullandığımız borsa bütünüyle paritelerde hacim kazanmış olurken diğer yandanda çeşitli ödüller ile ödüllendirileceğiz. Bunun yanında Deex Exchangede borsasının hacim kazandığı için mutlu olacak ve daha iyi atılımlar yapacaktır. Deex Exchangenin kazanımları dolaylı olarak bizlerinde kazanımları oluyor unutmayalım. Bugünkü yazımı burda sonlandırmak istiyorum herkese beni okuduğu için Teşekkür etmek istiyorum hoşça kalın. Unutmayınız ki Deex Her Yerde Ve Herkese dir.
Resmi web sitesi: https://www.deex.exchange/ Twitter: https://twitter.com/deex_exchange Youtube: https: //www.youtube.com/channel / UC5oYUk9QC4kbM5ZBpodOUcQ Facebook: https: //www.facebook . com / groups / deex.exchange / Reddit: https://www.reddit.com/usethe_deex CoinMarketCap: https: // coinmarketcap .com / para / deex /

#deex #cryptocurrency #crypto #dex #bitshare #blockchain #cryptoexchange

submitted by sessiz_ol to u/sessiz_ol [link] [comments]

ALMANYA'DA DOKTORLUK / DİŞ HEKİMLİĞİ DENKLİĞİ AVANTAJLARI ve DEZAVANTAJLARI-- ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER PILOT OLMANIN AVANTAJLARI Master Slide kapı- Zorlu Center Uygulaması İddaa Tekgeç Kazancını %4.58 Artırma Taktiği Uzaktan Çalışmak Avantaj & Dezavantajları

Ancak, dezavantajlarını kabul ettiğimiz zaman, onların üstesinden gelmek için çalışacağız. E-ticaret paketlerimizi görmek ve satın almak için için e-ticaret paketi, sayfamızı inceleyin, Platinum akıllı e-ticaret paketlerinin sizlere neler sunabileceğini kendiniz görün! Avantajlarını ve dezavantajlarını iyice gözden geçirdiğiniz, kendinizi ve ekibinizi oldukça mutlu edebildiğiniz başarılı bir tutum sergilemeniz dileğiyle! İlginizi Çekebilir: 5 Maddede Popüler İşveren Markası Trendleri 2020. Youthall’da işveren markası profilinizi oluşturmak için hemen tıklayın. business; Avantajları Ve Dezavantajlarını Karşılaştırınız. (5 Puan) This question hasn't been answered yet Ask an expert. Show transcribed image text. Expert Answer . Previous question Transcribed Image Text from this Question. Soru 5) a.) Üç eksenli basınç deneyi ile kesme kutusu deneyini açıklayınız. Avantajları ve dezavantajlarını ... Kimilerininse bu günlerde tam tabiri ile korkulu rüyası olmaya başlamış durumda. Kişiden kişiye göre değişen bu maceranın elbette pek çok avantajı ve dezavantajı var. Bu yazıda sizin de kendinizi değerlendirmeniz için uzaktan çalışmanın avantaj ve dezavantajlarını derledik. Avantajlar: Flare Networks’ün CEO’su Hugo Philion, Ethereum 2.0’ın en büyük dezavantajlarına ışık tuttu. Flare Networks CEO’su ve kurucusu Hugo Philion, Crypto Eri ile yaptığı röportajda, Ethereum 2.0 blok zincirinin temelini oluşturacak Proof of Stake (PoS) algoritmasına ilişkin görüşünü paylaştı. Philion, PoS’un “harika” olduğunu iddia ederken, ele alınması ...

[index] [2656] [7497] [5785] [618] [5260] [888] [723] [3480] [1125] [2588]

ALMANYA'DA DOKTORLUK / DİŞ HEKİMLİĞİ DENKLİĞİ AVANTAJLARI ve DEZAVANTAJLARI-- ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Duvar içine çalışan sürme kapı mekanizmaları, kapıların yaşam alanlarındaki dezavantajlarını ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Bu mekanizmalar tasarımı gereği duvar ... İddaa 'Tekgeç' oyunu ile ilgili analizlerimi bir önceki videoda paylaşmış ve sistemin dezavantajlarını ortaya koymuştum. Şimdi bu dezavantajları ortadan kaldırıp, kazancımızı ... Ayrıca sizde yorumlarınızla sizce avantaj veya dezavantajlarını yazabilirsiniz. Daha önceki videolarda pilot olmak isteyen izleyenler için, pilot olmanın yollarını anlattık. Almanya’da yaşamanın avantajlarını ve dezavantajlarını sizlere anlatmaya çalıştım. iş hayatı, sağlık, alışveriş ve sosyal yaşam gibi konuları ele almaya çalıştım. Bu videomuzda Almanya'da yaşamanın avantaj ve dezavantajlarını konuştuk. Almanya'ya gelirken hangi sebepler sizi olumlu etkilemeli veya hangi olumsuz durumların olduğunu bilmeniz ...

http://forex-thai.a4mining.pw